مهر
۵

ایمنی و بهداشت (HSE) کارگاه، ضرورت ها و عواقب

اهمیت بالای مسئله ایمنی و بهداشت در ساخت و ساز را می توان از آنجا پی برد که یکی از مباحث 22گانه مقرارت ملی ساختمان، مختص این موضوع است. آگاهی کامل و رعایت کردن ایمنی در کارگاه جان هزاران کارگر ساختمانی و مدیران اجرایی کارگاه را هر ساله نجات می دهد.
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1