ضوابط مقاطع فشرده لرزه ای

نسبت عرض به ضخامت برای اعضایی که در حین زلزله بایستی وارد ناحیه غیرارتجاعی شوند، نسبت به دیگر اعضا ضوابط سخت گیرانه ای دارند. این مقاطع بایستی شرایط فشردگی لرزه ای را دارا باشند.

تعداد کل موارد: 1