بارگذاری ساختمان، بار زنده

بار های ثقلی عبارت است از ترکیب بارهای مرده و زنده که به صورت عمودی و به سمت مرکز زمین عمل می کند و اعضای سازه ای تحت تنش های فشاری و یا کششی قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی نکات و محاسبا بار های زنده و سایر بار های ثقلی می پردازیم.

بارگذاری ساختمان، بار مرده

نیروهای اجتناب ناپذیر وزن سازه و سنگینی کلیه بارهای ثابت و دائمی همانند بار های اجزایی هم چون دیوارها، کف سازی ، دیوارهای کناری سازه، سقف ها، تیر، ستون، نازک کاری، پوشش ها، تجهیزات و تاسیسات ثابت، وزن جراثقیل ثابت و سایر اجزا سازه ای و معماری جزء از انواع بار های مرده محسوب می شوند. در این مقاله به بررسی بار مرده می پردازیم.

بار های ثقلی و بار های ضربه ای

بار های ثقلی دارای دو ماهیت متفاوت استاتیکی و دینامیکی هستند. بار های استاتیکی بارهایی هستند که دائمی اند، در صورتی که بار های دینامیکی بارهایی هستند که به زمان وابسته اند. وزن هر یک از اعضا در سازه یک بار استاتیکی است . در این مقاله با انواع بار های استاتیکی و همچنین بار دینامیکی ضربه آشنا خواهیم شد.

آشنایی با بار های وارد بر ساختمان

در این مقاله انواع بار هایی را که ممکن است به ساختمان وارد شوند، همچون بارهای مرده، بارهای زنده، بار باد، بار زلزله، فشار خاک و فشار مایع و بار های خودکرنشی را معرفی می کنیم.

نحوه اعمال بار گسترده غیر یکنواخت بر موضوعات سطحی در ETABS 2016

برای اعمال بار با توزیع غیر یکنواخت بر سطوح در برنامه ETABS می توان از ترفندها مختلفی استفاده نمود. یک راه اولیه و ساده این است که دیوار را در ارتفاع مشبندی نموده و به هر قطعه از مش آن متوسط بار گسترده در مرکز آن مش اعمال شود.

تعداد کل موارد: 6