آذر
۱۸

بار های ثقلی و بار های ضربه ای

بار های ثقلی دارای دو ماهیت متفاوت استاتیکی و دینامیکی هستند. بار های استاتیکی بارهایی هستند که دائمی اند، در صورتی که بار های دینامیکی بارهایی هستند که به زمان وابسته اند. وزن هر یک از اعضا در سازه یک بار استاتیکی است . در این مقاله با انواع بار های استاتیکی و همچنین بار …
مهر
۱۱

آشنایی با بار های وارد بر ساختمان

در این مقاله انواع بار هایی را که ممکن است به ساختمان وارد شوند، همچون بارهای مرده، بارهای زنده، بار باد، بار زلزله، فشار خاک و فشار مایع و بار های خودکرنشی را معرفی می کنیم.
تیر
۸

نحوه اعمال بار گسترده غیر یکنواخت بر موضوعات سطحی در ETABS 2016

برای اعمال بار با توزیع غیر یکنواخت بر سطوح در برنامه ETABS می توان از ترفندها مختلفی استفاده نمود. یک راه اولیه و ساده این است که دیوار را در ارتفاع مشبندی نموده و به هر قطعه از مش آن متوسط بار گسترده در مرکز آن مش اعمال شود.
تعداد کل موارد: 4
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1