فنداسیون های گسترده مشبک یا وافل مت ها

فنداسیون های گسترده مشبک یکی از انواع شالوده های بتنی است که با توجه به مکانیزم عملکردی آن برای خاک های انبساطی مناسب بوده و باعث کاهش نیروی بر کنش و یا uplift می گردد.

تعداد کل موارد: 5