استاندارد PMBOK چیست؟

حوزه های تخصصی در این استاندارد شامل: 1. کلیات دانش مدیریت پروژه 2. حیطه های کاربرد دانش، استاندارها و مقررات آن 3. شناخت محیط پروژه 4. دانش و مهارت های عمومی مدیریت 5. مهارت های ارتباط فردی

استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline)

در استـــاندارد ICB، سلسله ای 4 مرتبه ای از شــایستــگی های مدیــر پــروژه تعریف شده است، که مفاهیم اولیه، فعالیت ها و تجربیات، مهارت ها، کارکردها، فرآیندهای مدیریتی، روش ها، تکنیک ها و ابزارهایی که معمولا در مدیریت پروژه به کار گرفته می شوند را بررسی می کنند.

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ذینفعان از دیدگاه PMBOK.6th

مدیریت ذینفعان پروژه شامل فرآیندهای موردنیاز برای شناسایی افراد گروه ها یا سازمان هایی است که می توانند بر پروژه اثر بگذارند یا از آن اثر بپذیرند تا انتظارات ذینفعان و اثر آن ها بر پروژه، تحلیل گردد و استراتژی های مدیریت مناسب برای تعامل اثربخش ذینفعان در اجرا و تصمیمات پروژه، توسعه داده شوند.

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک شامل فرآیندهای مانند برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، و برنامه پاسخ گویی به ریسک و پیاده سازی پاسخگویی به ریسک و کنترل ریسک را شامل می شود.

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه، شامل فرآیند ها و فعالیت هایی از سازمان اجرایی است که مشخص کننده مسئولیت ها، اهداف و سیاست های کیفی در جهت تامین نیاز هایی که پروژه بدان منظور اجرا می شود، است. مدیریت کیفیت پروژه، سیستم مدیریت کیفیت سازمان را با استفاده از رویه ها و سیاست ها در زمینه پروژه به شکلی مناسب پیاده سازی می کند و فعالیت های بهبود مستمر فرآیند را که از طرف سازمان اجرایی انجام می شوند را پشتیبانی می نماید.

فرآیندهای لازم جهت مدیریت زمان پروژه از دیدگاه PMBOK

مدیریت زمان پروژه، شامل فرآیند های ضروری برای تکمیل به موقع پروژه است.یک مدل زمانبندی، ارائه ای است از برنامه اجرای فعالیت های پروژه شامل مدت زمان ها، وابستگی ها و دیگر اطلاعات برنامه ریزی که برای تولید زمانبندی های پروژه و دیگر مصنوعات زمانبندی، استفاده می شوند.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه، شامل فرایندها و فعالیت های مورد نیاز برای شناسایی، تعریف، ترکیب، یکه سازی و هماهنگی فرایندهای متنوع و فعالیت های مدیریت پروژه درون گروه های فرایندی مدیریت پروژه می باشد.

نحوه تنظیم HSE-PLAN

به منظور اطمینان از استقرار سیستم جامع و هدفمند در کنترل و اجرای الزامات HSE در پروژه های اجرائی کلیه پیمانکاران موظفند پس از برنده شدن در مناقصه و انعقاد قرارداد و تا قبل از تنظیم و تائید صورتجلسه تجهیز کارگاه و مدارک HSE PLAN خود را به کارفرما (مجری و اداره حفاظت ایمنی وسلامت کار) تحویل نمایند.

HSE-MS ایمنی و بهداشت شغلی و معرفی گواهینامه های مربوطه

HSE-MS مخفف Health, Safety & Environment Management System به معنای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. HSE-MS در واقع سیستم مدیریت HSE به نوعی از ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 حاصل شده است.

بررسی ایمنی در مدیریت HSE

سیستم مدیریت HSE به عنوان ابزاری مدیریتی جهت کنترل و بهبود مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست وکیفیت است. این سیستم مدیریتی با بررسی همزمان سه فاکتور مذکور، بستر مناسبی جهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت زیست محیطی (ISO14000)، استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001) ایجاد می نماید.

گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه)

مدیر پروژه در این سطح قادر است یک پروژه با پیچیدگی محدود را مدیریت کند. یعنی علاوه بر بکارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه متناسب با این سطح نیز برخوردار است.

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

فرد مورد نظر در این سطح باید تجربه بکارگیری موفقیت آمیز عناصر شایستگی را در موقعیت های پیچیده پروژه ارائه نماید. همچنین، مدیران پروژه ها یا زیر پروژه ها را در بکارگیری و اجرای شایستگی راهنمایی کرده باشد.

گواهینامه های IPMA سطح A (راهبر مجموعه پروژه ها)

تاکید این نقش، بر مدیریت طرح ها و سبد پروژه ها است و نه صرفا یک پروژه واحد. مدیریت بر مبنای پروژه ها، یک اصل اساسی برای مدیریت سازمان های دائمی، مخصوصا سازمان های پروژه محور محسوب می شود.

تعداد کل موارد: 67