چه بر سر ساختمان پلاسکو آمد؟
 تخریب پیش رونده عامل اصلی فرو ریختن ساختمان پلاسکو بیشتر بخوانید
۲ بهمن ۱۳۹۵

چه بر سر ساختمان پلاسکو آمد؟
تخریب پیش رونده عامل اصلی فرو ریختن ساختمان پلاسکو

  • ۱
  • از ۱