بهبود تخمین احتمال وقوع زلزله های بزرگ

محققین قانونی ریاضی را برای توزیع اندازه زلزله توسعه داده اند که حتی در مورد زلزله هایی با مقیاس های بزرگ چون سوماترا (2004) مالزی و زلزله توهوکو (2011) ژاپن نیز کاربرد دارد.

چه بر سر ساختمان پلاسکو آمد؟
تخریب پیش رونده عامل اصلی فرو ریختن ساختمان پلاسکو

تخریب پیش رونده یکی از حالت های فروپاشی پر اهمیت در ساختمان های بلندی است که در معرض آتش سوزی، انفجار از داخل، انفجار خارجی، ضربه، زلزله و حرکات پی ساختمان قرار می گیرند و از انواع تخریب های ساختمانی به حساب می آید. متاسفانه اولین تخریب پیش رونده در پایتخت کشورمان تهران در 30 دی 1395درساختمان بلند مرتبه پلاسکو اتفاق افتاد. این ساختمان، پس از اینکه طبقه هشتم آن گرفتار حریق شد، دچار تخریب پیش رونده و فروپاشی گشت.

تعداد کل موارد: 2