آیا ساختمان شما برای داشتن اینترنت اشیاء آماده است؟

آیا قبلا در خصوص اینترنت اشیاء (IoT) چیزی شنیده اید؟ بر اساس تحقیقات انجام شده تا سال ۲۰۲۰، ۲۰٫۸ میلیارد اشیاء متصل به هم خواهیم داشت. این عدد از تعداد جمعیت روی زمین هم بیشتر است. مسئله اینجاست که چرا تقریبا هر چیزی که به اینترنت اشیاء (IoT) مربوط است، شامل شمارش می شود؟ شمارش آن به این دلیل که عدد محاسبه شده عجیب و نمایی است و باید اهمیت بزرگی و محرک بودن این عدد را نه تنها جهت آماده سازی ساختمانها بلکه در راستای استفاده حداکثر از اینترنت اشیاء در ساختمانها درک کرد.

تعداد کل موارد: 1