اشکالات اجرایی اتصالات اعضای اسکلت بتنی

۲۰ بهمن ۱۳۹۵
سازه - اجراوروشها - ایرادات اجرایی - اسکلت بتنی

 

user photo

آرین فرهادی