برخی از مهمترین اشتباهات مهندسان در طراحی نقشه های فاز 2 تاسیسات الکتریکی ساختمانها(بخش سوم)

۵ فروردین ۱۳۹۷
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۷/۴/۱۸

7- نمونه هائی از اشکالات مهندسان طراح

3-7 خازنهای اصلاح ضریب قدرت

در ساختمان های مسکونی و تجاری با مصارف بالا، کنتورهای 3 فـاز، بـرق راکتیـو را نیـز مطـابق تعرفـه محاسـبه می نماینـد. منظـور از بکارگیری این تجهیزات، جلوگیری از تولید توان راکتیو توسط ژنراتورهای نیروگاه است که میـزان تـوان کلـی تولیـدی آن را کـاهش می دهد.

نحوه محاسبه میزان توان راکتیو در درس های دانشگاهی توضیح داده شده و طراحان مشکلی در آن ندارند ولـی نکتـه ای کـه در بعـضی از طراحی های مهندسی به آن توجه نمی شود محل قرارگیری صحیح ترانس اندازه گیری جریان جهـت نمونـه گیـری و محاسـبه تـوان راکتیو شبکه است. همانطور که شکل زیر نشان می دهد قرارگیری ترانس جریان در این محل باعث می شود کـه نمونـه گیـری از کـل شبکه اصلاح شده صورت نگیرد.

اصلاح ضریب قدرت 1

در چنین حالتی هیچ گاه خازن ها وارد مدار نمی شوند زیرا ضریب قدرت در نظر گرفته شده 1 بوده و نیازی به اصلاح وجود ندارد.

شکل زیر وضعیت اشتباه دیگری را نشان می دهد. این بار قرارگیری CT در شبکه تجهیزات بوده و ضـریب قـدرت محاسـبه شـده بـه گونه ای است که خازنها همیشه در مدار خواهند بود. این رگولاتور نتیجه می گیرد که هیچگاه ضریب قدرت اصلاح نشده است.

اصلاح ضریب قدرت 2

عدم وارد مدار شدن خازن به هنگام برقراری برق اضطراری از دیگر الزاماتی است که باید مراعات شود. خازن ها در هنگام کـار دیـزل ژنراتورهـای کوچک در صورتی که حتی برای زمانی کوتاه وارد مدار شوند اضافه ولتاژهای بالایی پدید می آورند که امکان صدمه زدن به تجهیزات برقی را در پی دارد. این مشکل در حالت کار عادی شبکه بروز نمی کند. شبکه برق شهر در حکم شینه بینهایت اسـت و خازنهـای در این حدود، قدرت و قابلیت ایجاد ولتاژهای اضافی را در آن ندارند.

4-7 آنتن مرکزی

از نکاتی که در مبحث سیزدهم مقررات ملی به آن توجه کافی نشده است مبحث آنتن مرکزی است. در مبحـث فـوق، اجمـالاً نحـوه محاسبه سامانه آنتن مرکزی با فرض حداقل قدرت تقویت کننده به میزان بیشترین افت توان در بدترین مسیر، به عنوان راه حل عنـوان شده است. نکته ای که از آن غفلت شده، پخش متوازن سیگنال در کل سامانه است. اگر مدار بصورت متوازنی طراحی نـشود و تنهـا به این نکته بسنده گردد که قدرت تقویت کننده با افت بدترین مسیر هماهنگ گـردد در بعـضی نقـاط بـا تـوان بـیش از حـد مجـاز سیگنال روبرو خواهیم شد. در سیگنال های تصویری همانگونه که توان کمتر از حد مـورد لـزوم، موجـب اشـکال در تـصویر می شود، قدرت بالای سیگنال نیز همین نتیجه را در پی دارد. بدین منظور راه حلهای متفاوتی وجـود دارد. یکـی از روش هایی کـه اسـتفاده از آن توصیه می شود بکارگیری Tap-Off در مدار است. همان طور که در شکل های زیر مشاهده می شود هر چند که با ایـن روش تجهیـزات بیشتری بکار رفته، در مقابل، اختلاف بین قوی ترین و ضعیف ترین سیگنال تا حد مطلوبی کاهش یافته است. ضمن آنکه میـزان کابـل در رایزر به میزان زیادی تقلیل می یابد که امر نصب را ساده تر می سازد. در برج های بلند مرتبه این اشکال نمود بیشتری مـی یابـد. در چنین ساختمانهایی با توجه به بعد مسافت راه حل دیگر استفاده از Splitter اصلی در طبقه میانی و توزیع سیگنال از آن نقطـه است.

استفاده از SPLITTER

(استفاده از Splitter)

استفاده از Tap-Off

(استفاده از Tap-Off)

5-7 کلیدهای مجهز به رله نشت جریان RCD - Residual Current Device

اساس کار RCD ها بر مقایسه جریان رفت و برگشت استوار است. با یک جمع کننده جریان در 2 مسیر رفت و برگشت در صـورتی که مقداری بیش از حد تلرانس کلید وجود داشته باشد رله الکترومغناطیسی کلید عمل خواهد کرد.

لزوم نصب کلیدهای مجهز به RCD در استانداردهای مختلف جهانی وضعیت یکسانی ندارد. مبحث سیزدهم مقررات ملی سـاختمان وجود آن را ضروری ندانسته است. در انگلستان استفاده از آن برای پریزها در منازل مسکونی اجباری است. در آمریکـا بـه کـارگیری آن فقط برای اماکن مرطوب الزامی است. در آلمان برای پریزهای با جریان کمتر از 20 آمپر باید از آن استفاده نمود. در ایتالیـا وجـود حداقل 2 عدد RCD در هر منزل ضروری است. در استرالیا لزوم استفاده از کلید RCD در کلیه مـدارات اعـم از روشـنایی و پریـز وجود دارد.

استانداردIEC که اصلی ترین مأخذ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان اسـت، اسـتفاده از کلیـد RCD بـرای کلیـه پریزهـا را اجباری نموده است.

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در مورد نصب کلید حفاظتی ملاحظاتی به شرح زیر دارد:

از این کلیدتنها می توان به عنوان حفاظت اضافی استفاده نمود و به کارگیری آن نصب لوازم حفاظتی در برابـر اضـافه بـار و اتصال کوتاه را منتفی نمی نماید.

- در مورد حساسیت عملکرد این کلیدها حد مجاز 30 میلی آمپر در نظر گرفته شده است. مهندسین برق به منظور اجتناب از عملکرد خطای این کلیدها از جریان های حساسیت بالا مانند 200 میلی آمپر استفاده می کنند که مطـابق ایـن مقـررات غیر مجاز است. مشکل قطع بدون مورد مدار توسط این کلیدها را در عوامل دیگر بایـد جـستجو نمـود. وجـود سـیم نـول مشترک با مداراتی که از کلید RCD دارای اشکال تغذیه نمی شوند، یکی از عوامل خطا محـسوب می شود. کیفیـت پـایین سیم و کابل و استفاده از نوار چسب های الکتریکی نیز در این مسئله تأثیر گذار است.

استفاده از این وسیله در سیستم های قدیمی TNC مجاز نیست. لازم به ذکر است که مقررات ملی ساختمان، این سیـستم را قابل قبول نمی داند. مطابق همین مبحث این کلیدها را باید به عنوان آخرین وسیله حفاظتی قرار داد. از مشکلاتی که این کلیدها دارند حساسیت به اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه است.

با توجه به اتفاق قول اکثر استانداردهای معتبـر جهـانی در خـصوص الـزام اسـتفاده از RCD، تجدیـد نظـر در مقـررات ملـی ساختمان ضروری به نظر می رسد.

 

منبع: مقاله "تجارب کنترل تقشه تاسیسات الکتریکی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران" - عبدالمحسن جعفری - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دپارتمان تأسیسات الکتریکی سامانه جامع صنعت ساختمان - کارگشا

سایر مطالب منتخب در حوزه اشتباهات رایج و روش پیشگیریرا دنبال و ما را با نظرات ارزشمند خویش همراهی نمایید.

مطالب مرتبط:

برخی از مهمترین اشتباهات مهندسان در طراحی نقشه های فاز 2 تاسیسات الکتریکی ساختمانها(بخش اول)

برخی از مهمترین اشتباهات مهندسان در طراحی نقشه های فاز 2 تاسیسات الکتریکی ساختمانها(بخش دوم)

برخی از مهمترین اشتباهات مهندسان در طراحی نقشه های فاز 2 تاسیسات الکتریکی ساختمانها(بخش چهارم)

user photo

مهدی وفادار

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…