نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مزایده
شرکت راک سرامیک
۱۳۹۷/۵/۲۸
اصفهان
۱ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی ایلام
۱۳۹۷/۶/۳
ايلام
۲۲ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی مرجان
۱۳۹۷/۶/۷
بوشهر
۶ نفر بازدید
مزایده
شهرداری بندر ماهشهر
۱۳۹۷/۵/۲۷
خوزستان
۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت تولیدی
اصفهان
۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی مرجان
۱۳۹۷/۶/۷
بوشهر
۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت پیمانکاری
آذربايجان شرقي
۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی مرجان
۱۳۹۷/۶/۷
بوشهر
۱۸ نفر بازدید
مزایده
صنایـع هفتم تیر اصفهان
اصفهان
۴ نفر بازدید
مزایده
شرکت رامان
تهران
۹ نفر بازدید
مزایده
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
۱۳۹۷/۵/۱۵
تهران
۴ نفر بازدید
مزایده
شرکت جهاد نصر مازندران
مازندران
۱۰ نفر بازدید
مزایده
شرکت داروسازی دانا
آذربايجان شرقي
۱۱ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروپالایش کنگان
بوشهر
۹ نفر بازدید
مزایده
شهرداری دامغان
۱۳۹۷/۵/۹
سمنان
۹ نفر بازدید
مزایده
شرکت گواه
تهران
۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی شیراز
فارس
۹ نفر بازدید
مزایده
شهرداری تیران
اصفهان
۱۴ نفر بازدید