نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مزایده
شـرکت نفت پـارس
۱۳۹۷/۷/۳۰
تهران
۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت نفت پارس
۱۳۹۷/۷/۳۰
تهران
۶ نفر بازدید
مزایده
شهرداری اصفهان
۱۳۹۷/۸/۵
اصفهان
۱۶ نفر بازدید
مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران
۱۳۹۷/۹/۱۴
تهران
۶ نفر بازدید
مزایده
شهرداری مشهد
۱۳۹۷/۸/۲
خراسان رضوي
۱۵ نفر بازدید
مزایده
شرکت خدمات ارتباطی رایتل
تهران
۱۰ نفر بازدید
مزایده
شرکت بزرگ معدنی
۱۳۹۷/۷/۲۵
فارس
۱۱ نفر بازدید
مزایده
شرکت معدن شکافان تهران
۱۳۹۷/۷/۲۱
تهران
۵ نفر بازدید
مزایده
شـــرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
مازندران
۷ نفر بازدید
مزایده
شـرکت پتروشـیمی مرواریـد
تهران
۲۵ نفر بازدید
مزایده
مجموعه صنعتی
گيلان
۳۲ نفر بازدید
مزایده
شرکت پویان میکس
۱۳۹۷/۷/۷
تهران
۲۷۳ نفر بازدید
مزایده
شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
۱۳۹۷/۷/۲۸
اصفهان
۵۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت مدیریت تولید برق طوس
خراسان رضوي
۶۶ نفر بازدید
مزایده
شـرکت آب منطقـه ای آذربایجـان غربـی
۱۳۹۷/۷/۷
آذربايجان غربي
۲۲ نفر بازدید
مزایده
شرکت ایران خودرو
۱۳۹۷/۶/۱۵
تهران
۲۷ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان
۱۳۹۷/۶/۱۸
آذربايجان شرقي
۲۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
تهران
۳۰ نفر بازدید
مزایده
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
۱۳۹۷/۶/۷
تهران
۳۹ نفر بازدید
مزایده
شرکت پیمانکاری
تهران
۳۰ نفر بازدید