نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مزایده
موسسه اعتباری کوثر
۱۳۹۷/۳/۱۰
تهران
۱۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
۱۳۹۷/۱/۲۰
خوزستان
۵۴ نفر بازدید
مزایده
اداره کل امور عشایر جنوب کرمان
۱۳۹۷/۱/۲۸
كرمان
۵۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
خوزستان
۳۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت نصیر عمران پویا
اصفهان
۶۷ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان
آذربايجان شرقي
۴۱ نفر بازدید
مزایده
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
خراسان رضوي
۴۹ نفر بازدید
مزایده
شهرداری خان ببین
گلستان
۳۹ نفر بازدید
مزایده
شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
بوشهر
۴۰ نفر بازدید
مزایده
شرکت احرار سپاهان (سهامی خاص)
اصفهان
۳۵ نفر بازدید
مزایده
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
۱۳۹۶/۱۲/۱۷
مازندران
۳۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت تولیدی صنایع ارتباطی ایران
تهران
۴۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت تولیدی
تهران
۶۱ نفر بازدید
مزایده
شرکت سیمان هرمزگان
۱۳۹۶/۱۲/۹
هرمزگان
۵۸ نفر بازدید
مزایده
شهرداری تفرش
مركزي
۳۷ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
هرمزگان
۵۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
هرمزگان
۳۹ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
هرمزگان
۴۰ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
هرمزگان
۳۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
هرمزگان
۳۷ نفر بازدید