خدمات فوری

خدمات فوری ساختمان، خدمات اورژانسی ساختمان نظیر، قطع برق، ترکیدگی لوله و تعمرات قفل و کلید را شامل می شود.موارد اورژانسی و فوری در ساختمان وجود دارد که احتیاج به رسیدگی فوری دارد. این موارد احتیاج به متخصصان مجرب دارد تا بتواند ایراد پیش آمده را به سرعت بر طرف کنند.