دیده شو

صادق صابری

عمران | کارشناسی

بال اسلوب نوین

09127746624 مدیر اجرایی:مهندس رحیمی

خشایار راشدی

عمران | کارشناسی ارشد

محمدمهدی فراوانی

عمران | کارشناسی ارشد

آرش اربابان اصفهانی

معماری | کارشناسی ارشد

احسان اسحق زاده

عمران | کارشناسی

سیروس کوهیان افضل

مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد

سیدجلال موسوی فرد

عمران | کارشناسی ارشد

محمدحسن اسلام پناه

عمران | کارشناسی

سعید رحیمی

برق | کارشناسی

مهیار مددخانی

معماری | کارشناسی ارشد

حسین فلاحتی

| کارشناسی

آرش الوان کار

عمران | کارشناسی ارشد

آرمین صحرایی

عمران | کارشناسی

حمید سرایی

عمران | کارشناسی

جمشید گیلک

عمران | کارشناسی