واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۱,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل محمودآباد است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
محصول ساب خورده و محل تحویل محمودآباد است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۴,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱,۵۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای سنگ درجه ۱ است./استعلام از سنگبری ملل
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای سنگ درجه ۱ است./استعلام از سنگبری ملل
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۴۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۱۵۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۳۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۶۵۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۲۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۴۵۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۳۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۷۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۴۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۱۵۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۲۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۷۵۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای سنگ درجه ۱ است./استعلام از سنگبری ملل
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۳۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۱۳۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۳۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۱۱۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۴۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۱۱۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۳۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۶۵۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۲۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۶۵۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۳۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۷۵۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای سنگ درجه ۱ است./استعلام از سنگبری ملل
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای سنگ درجه ۱ است./استعلام از سنگبری ملل
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۳۵۰۰۰ تومان و حداکثر ۷۵۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای سنگ درجه ۱ است./استعلام از سنگبری ملل
۱۳۹۷/۵/۱۸
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی متر و کیفیت سوپرممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی مترو کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی مترو کیفیت درجه ۱ است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی متر و کیفیت درجه ۲ است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۹۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی متر و کیفیت درجه ۳ است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
محصول به همراه بسته بندی کامل است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۷,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب کارخانه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷