واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۳,۵۵۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۵,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۸,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۶,۸۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۳۲,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۴۱,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۸۶,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۵۷,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۶,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۹,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۴,۶۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۲۳,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۱,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۸,۸۵۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
روکش PVC سفید. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۱,۵۴۵ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
روکش PVC سفید. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۲,۳۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
روکش PVC سفید. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۲,۰۴۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
روکش PVC سفید. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۲,۸۲۵ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۳,۳۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۴,۶۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۷,۳۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۶,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۲۹,۷۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۳۸,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۵۱,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۵,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۸,۴۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۱۳,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۲۱,۴۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است
۱۷,۲۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۸
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۵۶,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۷۹,۹۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۹۷,۷۵۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۲۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۴۵۶,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد.قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۷,۷۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند.قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۱۳,۸۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند.قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۳۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند.قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۴۵۵,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: حلقه
حلقه ها ۱۰۰ متری میباشند. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۶۴۷,۵۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد.قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد.قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۱۶,۸۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
واحد: متر
قیمت برای ۱ متر میباشد.قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.
۲۷,۸۰۰ تومان
۱۳۹۶/۹/۱۰
تعداد کل موارد: 2051