آغاز هفته طلایی کارگشا از 10 آذر تا 16 آذر به مناسبت روز دانشجوشما می دانید! تهیه ی فایل های صحیح و معتبر قابل اجرا در صنعت ساختمان میان مهندسین/پیمانکاران و دانشجویان یک دغدغه بسیار مهم است.  ما این دغدغه را به کمک متخصصان، مجریان، پژوهشگران و قانون گذاران صنعت …
بیشتر بخوانید
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1