مطالب

اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان

ساختمان ها به سیستمی که تأمین کننده آب سرد و گرم، برودت و حرارت، سیستم دفع پسابهای ناشی از مصرف آب روزمره، هدایت و دفع آبهای ناشی از نزولات جوی مجهز هستند. این سیستم …
بیشتر بخوانید ...