مطالب

مدیریت پورتفولیو، مدیریت طرح، مدیریت پروژه و مدیریت سازمانی پروژه چه ارتباطی با هم دارند؟

OPM یک چارچوب اجرای استراتژی است که با به کارگیری مدیریت پورتفولیو، طرح، پروژه و هم چنین مدیریت سازمانی با ارائه راهکارهای مربوطه، امکان دستیابی به استراتژی سازمانی …
بیشتر بخوانید ...

مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management) چیست؟

مدیریت پورتفولیو، مدیریت هماهنگ یک یا چند پورتفولیو برای دستیابی به استراتژی ها و اهداف سازمانی است. این کار شامل فرآیندهای سازمانی مرتبط می شود که سازمان توسط آن …
بیشتر بخوانید ...

پور تفولیو (Portfolio) چیست؟

پورتفولیو مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیات است که به صورت گروهی مدیریت می شوند تا بتوان به اهداف استراتژیک دست یافت. این اجزای پورتفولیو لزوماً به هم مرتبط …
بیشتر بخوانید ...

مدیریت طرح (Program Management) چیست؟

مدیریت طرح، کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در یک طرح است تا نیازها و الزامات طرح تامین شده و هم چنین منافع و کنترلی حاصل شود که از طریق مدیریت تک تک اجزای …
بیشتر بخوانید ...
مشاهده موارد بیشتر...