مطالب

بارگذاری ساختمان، بار زنده

بار های ثقلی عبارت است از ترکیب بارهای مرده و زنده که به صورت عمودی و به سمت مرکز زمین عمل می کند و اعضای سازه ای تحت تنش های فشاری و یا کششی قرار می گیرند. در این مقاله …
بیشتر بخوانید ...

بارگذاری ساختمان، بار مرده

نیروهای اجتناب ناپذیر وزن سازه و سنگینی کلیه بارهای ثابت و دائمی همانند بار های اجزایی هم چون دیوارها، کف سازی ، دیوارهای کناری سازه، سقف ها، تیر، ستون، نازک کاری، …
بیشتر بخوانید ...

بار های ثقلی و بار های ضربه ای

بار های ثقلی دارای دو ماهیت متفاوت استاتیکی و دینامیکی هستند. بار های استاتیکی بارهایی هستند که دائمی اند، در صورتی که بار های دینامیکی بارهایی هستند که به زمان …
بیشتر بخوانید ...

آشنایی با بار های وارد بر ساختمان

در این مقاله انواع بار هایی را که ممکن است به ساختمان وارد شوند، همچون بارهای مرده، بارهای زنده، بار باد، بار زلزله، فشار خاک و فشار مایع و بار های خودکرنشی را معرفی …
بیشتر بخوانید ...
مشاهده موارد بیشتر...