بیشتر
۶ شهریور ۱۳۹۶

فنداسیون های گسترده مشبک یا وافل مت ها

بیشتر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

فونداسیون وسایل بازی (راید ها) در شهر بازی چگونه طراحی می شوند؟

بیشتر
۲۰ بهمن ۱۳۹۵

ایرادات اجرایی در آرماتور بندی فونداسیون

بیشتر
۲۰ بهمن ۱۳۹۵

اجرای نامناسب خاکریزی در فونداسیون نواری

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10